موج سرگردان موجم ولی خاموش و خسته با دست خود در هم شکسته ، گفتم به خود ای موج سرگردان که اخر بنگر به خود چه بودی و اکنون چه هستی ؟ حاصل چه بود از ان غرور بی دلیل ات ؟اخر به دست صخره ساحل شکستی http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com 2017-09-25T16:34:40+01:00 text/html 2017-09-25T11:48:53+01:00 delnevashtehae1moj.mihanblog.com ............... http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com/post/272 <div><font face="Mihan-Iransans" size="3">در مرحله‌ای از زندگی آدم‌ها،&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">هرچیزی روشن و امکان‌پذیر است.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">آن‌ها نه از خیال‌بافی و نه از آرزوی کارهایی که می‌خواهند در زندگی‌شان رخ دهد هراسی ندارند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;اما با گذشت زمان، چیزهایی مثل محیط و رفتار افراد آن‌ها را متقاعد می‌کنند که&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">دسترسی به افسانه شخصی‌شان غیرممکن است...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><div><ul><li><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">تیری که شلیک نمیشود</span></li></ul></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">صد در صد به هدف نمی خورد!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">ماندن در محیط امن زندگی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;شاید مارا از رنج و شکست دور کند</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">اما دستاورد و افتخاری نیز صد در صد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;برای ما به ارمغان نخواهد آورد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">با ارزش ترین چیزهای زندگی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">اندکی بعد از بزرگترین ریسک پذیری و پذیرش خطرات سهمگین ما حاصل می شود.</font></div></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">لجبازی یك كلمه نیست!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">یک اشتباه است!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">اشتباه ویران كننده!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">كه میتواند هر دو نفر را در رابطه به زمین بزند و جایی برای بلند شدن نماند!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">لجبازی میتواند انقدر قوی باشد كه یادت برود روزی عاشق كسی بودی كه به او میگفتی نمیخواهی ناراحتی اش را ببینی!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">اما حالا خودت عامل اصلی اش شده ای!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">باعاشقانه های خود لجبازی نكنید</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">گاهی جایی برای جبران نمیماند وقتی خواستن ها بوی شهوت میدهند</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">وقتی بودن ها طعم نیاز دارند....</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">وقتی تنهاییها بی هیچ یادی از یار&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">با هرکسی پر می شود...!!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">وقتی نگاه های هرزه به هرسو روانه می شود.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">وقتی غریزه احساس را پوشش می دهد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">وقتی انسان بودن آرزویی دست نیافتنی میشود</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">دیری نخواهد گذشت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">حیوانات برای کوچک شمردن یکدیگر</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">به هم بگویند انسان.....!!</font></div></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">....................................................................!!!!!............</font></div> text/html 2017-09-18T07:25:48+01:00 delnevashtehae1moj.mihanblog.com اشتباه http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com/post/271 <div><font face="Mihan-Iransans" size="3">اشتباه قضیه را متوجه شده‌اید!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">بی محلی کردن شاید اولش جواب بدهد، ولی بعد نتیجه‌اش دلسرد شدن است دلسرد شدن از شما و علاقه اش...&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">فاصله گرفتن شاید کمی باعث نزدیک‌تر شدنش باشد،&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">ولی بعد فاصله‌ای بین‌تان ایجاد می‌کند که با هیچ چیز پر نمی‌شود.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">زنگ نزدن&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">و جواب پیام ندادن&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">شاید اوایل کارآمد باشد،&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">ولی بعد نتیجه هر یک پیامش می‌شود پشیمانی.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">می‌شود سرزنش کردن خودش و احساسش،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">می‌شود پیام‌های تایپ شده ولی ارسال نشده...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">هیچ رابطه‌ی پایداری،&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">هیچ عشق ماندگاری،&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">هیچ دوست داشتنِ همیشگی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">با کم محلی و فاصله گرفتن پیش نرفته است</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">چه برسد به اینکه به سرانجام رسیده باشد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-----------------</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><div>فصلی در راه است</div><div>با اشک هایی که&nbsp;</div><div>هنوز بر گونه ی خیابان نیفتاده&nbsp;</div><div>خشک می شوند</div><div>و عشق پنهانی ترین&nbsp;</div><div>رازِ پاییز است</div><div><br></div><div>#شیما_سبحانی</div></font></div> text/html 2017-09-16T16:09:34+01:00 delnevashtehae1moj.mihanblog.com تو http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com/post/267 <div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">#عشق راهى‌ست</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">براى بازگشت به خانه</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">بعد از كار، بعد از جنگ</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">بعد از زندان، بعد از سفر</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">من فكر مى‌كنم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">فقط عشق مى‌تواند</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">پایان رنج‌ها باشد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">من همان سربازى‌ام</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">كه در وسط جنگ</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">محبوب‌اش را</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">فراموش نكرده است</font></div><div><br></div><div>#رسول_یونان</div></div><div><font size="4">ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺯ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﺩﻥ ﻫﻢ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ...</font></div><div><font size="4">ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﯾﺸﺪ...</font></div><div><font size="4">ﺣﺎﻝ ﺁﻧﮑﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ تو...</font></div><div><font size="4">ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ...</font></div><div><font size="4">ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻧﯿﺎﺯﻣﻮﺩه ای، ﻋﺎﺷﻘﺶ ﻧﺸﻮﯼ...</font></div><div><font size="4">ﻣﻼﮎ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﻭ ﻗﺪ ﻧﯿﺴﺖ،</font></div><div><font size="4">ﻣﻌﯿﺎﺭ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺻﺪﺍﻗﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺭ ﺻﻨﺪﻭﻗﭽﻪ ﺩﻟﺶ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ...</font></div><div><font size="4">ﻭ ﻛﻼﻡ ﺁﺧﺮ،</font></div><div><font size="4">ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺗﻤﻠﮏ ﺗﻮ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﯿﺴﺖ...</font></div><div><font size="4">ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﻮﯾﯿﺪﻥ ﯾﮏ ﺳﯿﺐ ﺍﺳﺖ...</font></div><div><font size="4">ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﮔﺎﺯﯼ ﺑﺰﻧﯽ...</font></div><div><font size="4"><br></font></div> text/html 2017-09-11T12:30:05+01:00 delnevashtehae1moj.mihanblog.com بهترین اتفاق http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com/post/270 <div><font face="Mihan-Iransans" size="4">تولد امر ناخواسته ای است&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">که همان بهتر گناهش بیفتد گردن پدر و مادرمان ؛</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">اما از تو چه پنهان !</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">من یکبار متولد شدم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">آن هم در آغوش تو بود .</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">اینقدر برام عزیز هستی كه دیوونه میشم اگه بفهمم ناراحتی&nbsp;</font></div> text/html 2017-09-10T08:44:27+01:00 delnevashtehae1moj.mihanblog.com تو بهترین اتفاق زندگیمی http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com/post/269 <div class="b" id="5QK4" style="display: table-row; margin-left: auto; margin-right: auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px;"><div class="m1" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-left: 2em;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">زیباترین اتفاق :<br><br>وقتی میگویم دوستت دارم از روی عادت نیست میخواهم بدانی تو بهترین اتفاقی بودی كه برای من افتادی&nbsp;<br><br>دوست داشتن به تعداد دفعات گفتن &nbsp;و حضور نیست .حسی است كه بی كلام و حضور هم لمس میشود .<br><br>نمیدانی چقدر برایم ارزشمند بود وقتی توباتمام دلمشغولی ها و گرفتاریهایت خودت را به من میرسانی تا باهم جشن دونفره كوچك بگیریم وبهترین تولد عمرم را برایم میسازی .<br>ممنونم بابت اینكه به من فرصت دادی تا با نوك پنجه ام بلند شوم و تورا ببوسم همان لحظه ای كه تو یك عالمه مرد میشوی ومن پر از حس زن بودن ، زنانگی كردن برای تو لذتی دارد غیر قابل توصیف ..<br><br><br><br><br></font><div class="b" id="5QK4" style="display: table-row; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: start;"><div class="m1" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-left: 2em;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">گفتم آهن دلی کنم چندی</font></div><div class="m2" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-right: 2em; margin-bottom: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ندهم دل به هیچ دلبندی</font></div></div><div class="b" id="5QK5" style="display: table-row; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: start;"><div class="m1" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-left: 2em;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">وان که را دیده در دهان تو رفت</font></div><div class="m2" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-right: 2em; margin-bottom: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">هرگزش گوش نشنود پندی</font></div></div><div class="b" id="5QK6" style="display: table-row; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: start;"><div class="m1" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-left: 2em;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">خاصه ما را که در ازل بوده ست</font></div><div class="m2" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-right: 2em; margin-bottom: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">با تو آمیزشی و پیوندی</font></div></div><div class="b" id="5QK7" style="display: table-row; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: start;"><div class="m1" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-left: 2em;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">به دلت کز دلت به درنکنم</font></div><div class="m2" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-right: 2em; margin-bottom: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">سختتر زین مخواه سوگندی</font></div></div><div class="b" id="5QK8" style="display: table-row; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: start;"><div class="m1" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-left: 2em;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">یک دم آخر حجاب یک سو نه</font></div><div class="m2" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-right: 2em; margin-bottom: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">تا برآساید آرزومندی</font></div></div><div class="b" id="5QK9" style="display: table-row; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: start;"><div class="m1" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-left: 2em;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">همچنان پیر نیست مادر دهر</font></div><div class="m2" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-right: 2em; margin-bottom: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">که بیاورد چون تو فرزندی</font></div></div><div class="b" id="5QKA" style="display: table-row; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: start;"><div class="m1" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-left: 2em;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ریش فرهاد بهترک می بود</font></div><div class="m2" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-right: 2em; margin-bottom: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">گر نه شیرین نمک پراکندی</font></div></div><div class="b" id="5QKB" style="display: table-row; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: start;"><div class="m1" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-left: 2em;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">کاشکی خاک بودمی در راه</font></div><div class="m2" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-right: 2em; margin-bottom: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">تا مگر سایه بر من افکندی</font></div></div><div class="b" id="5QKC" style="display: table-row; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: start;"><div class="m1" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-left: 2em;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">چه کند بنده ای که از دل و جان</font></div><div class="m2" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-right: 2em; margin-bottom: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">نکند خدمت خداوندی</font></div></div><div class="b" id="5QKD" style="display: table-row; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: start;"><div class="m1" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-left: 2em;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>سعدیا</b> دور نیک نامی رفت</font></div><div class="m2" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-right: 2em; margin-bottom: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">نوبت عاشقیست یک چندی</font></div></div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font><br><br><br></div><div class="m2" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-right: 2em; margin-bottom: 0px;"><br></div></div><div class="b" id="5QK5" style="display: table-row; margin-left: auto; margin-right: auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px;"><div class="m1" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-left: 2em;"><br></div><div class="m2" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-right: 2em; margin-bottom: 0px;"><br></div></div><div class="b" id="5QK6" style="display: table-row; margin-left: auto; margin-right: auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px;"><div class="m1" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-left: 2em;"><br></div><div class="m2" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-right: 2em; margin-bottom: 0px;"><br></div></div><div class="b" id="5QK7" style="display: table-row; margin-left: auto; margin-right: auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px;"><div class="m1" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-left: 2em;"><br></div><div class="m2" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-right: 2em; margin-bottom: 0px;"><br></div></div><div class="b" id="5QK8" style="display: table-row; margin-left: auto; margin-right: auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px;"><div class="m1" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-left: 2em;"><br></div><div class="m2" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-right: 2em; margin-bottom: 0px;"><br></div></div><div class="b" id="5QK9" style="display: table-row; margin-left: auto; margin-right: auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px;"><div class="m1" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-left: 2em;"><br></div><div class="m2" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-right: 2em; margin-bottom: 0px;"><br></div></div><div class="b" id="5QKA" style="display: table-row; margin-left: auto; margin-right: auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px;"><div class="m1" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-left: 2em;"><br></div><div class="m2" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-right: 2em; margin-bottom: 0px;"><br></div></div><div class="b" id="5QKB" style="display: table-row; margin-left: auto; margin-right: auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px;"><div class="m1" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-left: 2em;"><br></div><div class="m2" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-right: 2em; margin-bottom: 0px;"><br></div></div><div class="b" id="5QKC" style="display: table-row; margin-left: auto; margin-right: auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px;"><div class="m1" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-left: 2em;"><br></div><div class="m2" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-right: 2em; margin-bottom: 0px;"><br></div></div><div class="b" id="5QKD" style="display: table-row; margin-left: auto; margin-right: auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px;"><div class="m1" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-left: 2em;"><br></div><div class="m2" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-right: 2em; margin-bottom: 0px;"><br></div></div> text/html 2017-08-14T07:50:12+01:00 delnevashtehae1moj.mihanblog.com حجاب http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com/post/260 <div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">چند وقت پیش جمله ی عجیبی بر روی بیلبوردهای سطح شهر برای تبلیغ حجاب و در حمایت از زنان چادری با این مضمون درج شده بود که:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">" بگذار به چادرت «پیله» کنند، آخر تویی که «پروانه» می‌شوی"</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">آن زمان بنده به شخصه نفهمیدم که جریان چیست و کی به کی «پیله» کرده است و اصلا ایده چنین جمله ای از کجا آمده و شأن نزول این بیلبورد چیست و خلاصه حسابی گیج شده بودم تا اینکه امروز تصاویری از پروانه شدن خانم آزاده نامداری مجری چادری صدا و سیما در سوئیس منتشر شد... همان خانم مجری که جملات قصاری در مورد «حجاب برتر» داشت و این اواخر به غیر از رنگ مشکی به رنگ دیگری هم رضایت نمی‌داد و معتقد بود که " شأنیت چادر به مشکی بودن آن است" ... منتهی از بس که مردم ناآگاه ما به او پیله کردند در سفری که به سوئیس داشت، ناگهان تبدیل به پروانه شد و چادر خود را شکافت و بدون حجاب بیرون آمد... دهان ما همینجور چهار طاق با دیدن این صحنه نادر از لحظه پروانه شدن ایشان باز مانده بود که کاشف به عمل آمد که ایشان یک بطری آب جوی تگری هم در مقابلشان است و دارند نم نم می‌خورند و حالش را می‌برند و همینجا فهمیدیم که ایشان در پروانه شدن سنگ تمام گذاشته اند... این وسط یک رِندی هم از تمام این صحنه های بدیع و نادر از دگردیسی یک «کرم چادری» به یک «پروانه آبجوخوار بی حجاب» فیلم گرفت و فیلم هم همانطور که پیش بینی می‌شد در سطح وسیع پخش شد و با استقبال مردم مواجه شد...( امیدوارم اسائه ادب نشود... این اصطلاحات کرم و پیله و پروانه مال خود طرفداران حجاب برتر است نه بنده!)</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">اینکه چه کسی این فیلم را گرفته و پخش کرده و آیا پای همسر سابق و عوامل اجیر شده ی ایشان در میان است یا خیر، یا اینکه کار موساد و سیا بوده و قصد تخریب نظام را داشته ، را ما نمی‌دانیم و اصلا شأن ما بالاتر از این است که به اینجور دعواهای خانوادگی پیش پا افتاده ورود کنیم...ما فقط جایی که احساس خطر می‌کنیم و کلیت نظام در خطر باشد وارد می‌شویم.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">ببینید... باید به قول آقای جنتی یک فاکری کرد... واقعا داریم به کجا می‌رویم؟ &nbsp;کار فرهنگی مان شده است این که قلم مو برداریم و یک غشای نازک از تقدس و دینمداری و عفت و طهارت بر روی آدمها بکشیم که ویترین نظام به هم نخورد... این که داخل مغازه چه خبر است دیگر مهم نیست... مجری خانمی که جلوی دوربین به ظاهر سوگوار یک مناسبت مذهبی ست در پشت دوربین کِرکِر می‌خندد... پری روی چادری دیگری تاب مستوری نمی آورد و &nbsp;کل سینما و تلویزیون ایران را می‌گذارد و می‌آید بیرون و مدل مینی ژوپ و بیکینی می‌شود...مدیر شبکه ی تلویزیونی با مجری شبکه اش سکس چت میکند... &nbsp;معلم قرآن مان بچه باز است...مداح مذهبی مان دنبال زن ها و دخترها موس موس می‌کند... واعظان مان جلوه ها در محراب و منبر می‌کنند ولی در خلوت از صد تا شاهزاده سرین «اومممممم آررررره» تر هستند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">یکجا باید زنگهای خطر به صدا در بیاید و جمهوری اسلامی یک بازنگری در اصول و اهداف و روشهای خود بکند... وضع به همین شکل پیش برود در آینده زبانم لال باید شاهد فیلم لو رفته آیت الله آملی لاریجانی نیز باشیم که فرض بفرمائید در یک نایت کلاب در مسکو در حال تماشای استریپرهاست... آنوقت دیگر نمی‌شود مساله را جمع کرد و گفت چه می‌دانم نایت کلابش خصوصی بوده و استریپرها همه از بستگان بوده اند و قس علی هذا... جمع نمی‌شود... والله بالله تالله نمی‌شود!</font></div> text/html 2017-08-13T14:44:08+01:00 delnevashtehae1moj.mihanblog.com گاهی http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com/post/265 <p class=" " style="text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 19.5px;">یک وقتهایی است که باید به روی خودت نیاوری که راه نامطمئن است، نصفه نیمه است، پستی بلندی دارد. باید پایت را چنان بچسبانی به راه که انگار مطمئن ترین مسیر را رفته ای. چنان وقتی که پای می چسبانی به قلوه سنگهای بزرگ هنگام عبور از رودخانه</span>.</font></p><div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></font></div> text/html 2017-08-08T01:08:25+01:00 delnevashtehae1moj.mihanblog.com سیستم معیوب http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com/post/263 <div><font face="Mihan-Iransans" size="3">_در یک سیستم معیوب:&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">سعی کنید «لال بودن» را تمرین کنید! این تمرین در میزان عزیز بودن شما بسیار موثر است.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">_در یک سیستم معیوب:&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">هیچگاه کارمندان را با یکدیگر مقایسه نکنید؛&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">چون قطعا شاهد تبعیض خواهید بود.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">_در یک سیستم معیوب:&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">اگر مدیرتان ۳ یا ۴ ایراد دارد انتظار رفتنش را نکشید، چون قطعا نفر بعدی او ۴۳ ایراد دارد!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">_ در یک سیستم معیوب:&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">می توانید با کارهای کم و کوچک، محبوبیت فراوانی به دست آورید؛ فقط کافیست «زبان» خود را تقویت کنید</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">_در یک سیستم معیوب:&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">ممکن است که هر چه بیشتر کار کنید، بیشتر خوار و خفیف باشید.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">_در یک سیستم معیوب:&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">با اشکالات سازمانتان بسازید و هرگز آنها را با مدیرتان در میان نگذارید؛ درغیر این صورت یک مشکل دیگر به سازمان اضافه می شود. آن مشکل، شما هستید و در اخر اخراج!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">_در یک سیستم معیوب:&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">اشتباهات یک مدیر را هیچگاه به مدیر دیگر نگویید؛</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;در غیر اینصورت بجای یک مدیر، دو مدیر در مقابل شما موضع گیری خواهند کرد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">_در یک سیستم معیوب:&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">با انجام کارهای مختلف و فعالیتهای به موقع، نظم شما تشخیص داده نمی شود؛</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;بلکه برای این کار راههای ساده تری هم هست.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">مثلا فقط کافیست همیشه میز کارتان را منظم نگه دارید!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">_در یک سیستم معیوب:&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">اضافه بر کارهای معمول کار اضافه ای انجام ندهید؛&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">در غیر اینصورت انتظار پاداش بیشتری نیز نداشته باشید.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">_در یک سیستم معیوب:&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">همیشه حرفها (فرمایشات) مدیرتان را تایید کنید، حتی اگر از نظر او «ماست، سیاه باشد!»</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">_در یک سیستم معیوب:&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">تنها کاری که واجب است سریع انجام دهید، کاری است که مدیر شما شخصا از شما خواسته است.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">_ در یک سیستم معیوب؛&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">آسه برو، آسه بیا، که گربه شاخت نزنه؛</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;مگر اینکه با گربه نسبتی داشته باشید!</font></div><div><br></div><div>وینستون چرچیل</div><div>کتاب : چگونه جهان را اداره کنیم</div> text/html 2017-07-26T05:59:54+01:00 delnevashtehae1moj.mihanblog.com مریم میرزاخانی http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com/post/262 <div><font face="Mihan-Iransans" size="3">چندروزی از فوت مریم نمیگذرد و انگار هر روز كه میگذرد بیشتر مرا &nbsp;به تعظیم وامیداردتماس چند دوست كه اطلاعات بیشتری ازاو میخواستن واظهارمیكردن اطلاعات زیادی ازاودر این دنیای بی درو پیكر مجازی نیست مرا بر آن داشت تا چرخی در دنیای مجازی بزنم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">گوگل ،فیسبوك و هزار صفحه دیگر را زیررو میكنم &nbsp;و كمتر میبایم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">بجز تعداد معدودی عكس كه عمدتا در كنگره و سر كلاس و احیانا غافلگیرانه گرفته شده است .با خود فكر میكنم &nbsp;هیچكس نفهمید مریم كی ازدواج كرد ،خبری از عكس و لباس عروسی سفارش كریستین دیور &nbsp;در مدیا نمیابم با اینكه میدانم &nbsp;انقدر دارایی داشت &nbsp;كه عروسی قرن را مثل لیونل مسی فوتبالیست رقم بزند&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">انگشتش را نگاه میكنم خبری از سنگهای چند قیراطی در دستش نیست . خبری از هزینه ماهانه &nbsp;٣٨ هزار دلاری مراقبت پوست بیانسه در مورد او نمیابم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">او حتی از نماد زیبایی زنانگی یعنی موهایش نیز گذشته است .تا دنیا فراتر از جنسیت به او نگاه كند&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">میدانم انقدر داشت كه &nbsp;اگر اراده میكرد هروز در گوشه ای از پنتهاوس &nbsp;نداشته اش عكسی در فضای مجازی منتشر كند ،هیكلش به اندازه كافی زیبا بود تا عكس هایی در سواحل هاوایی &nbsp;بنمایش بگذارد ! صورتش انقدر زیبا بود كه برند های غول &nbsp;لوازم ارایشی ارزو كنند تنها نیمرخی از او در كنار كرمهای چند صد دلاری انها باشد .اما دریغ از یك روژ ساده !&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">راستی اصلا دنیا نفهمید این نابغه بینظیر كی باردار شد كی زایمان كرد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">خبری از سیسمونی میلیاردی شبیه دختر فلان فعال سیاسی &nbsp;منتشر نشد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">به ناچار با كیورد مریم میرزاخانی &nbsp;Maryam&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏ Quotes Mirzakhani,s &nbsp;جستجو میكنم شاید جملاتی هر چند كوتاه از او بیابم شاید بیشتر بفهمم این همه عظمت را ! اما جز چند جمله كوتاه كه حاكی از زیبایی ریاضیات هست نمیابم !یاد حرف یكی از دوستان می افتم كه طبق معمول ناجوانمردانه قضاوت كرده و گفته بود &nbsp;احتمالا وی تك بعدی بود اما&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;مریم عاشق رمان و ادبیات بود و ارزو داشت نویسنده شود&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">دنیا مریم را بخاطر هوش و استعداد ذاتیش تحسین میكند و من علاوه بر استعدادش،رفتار اورا كه منتخب خودش هست بیشتر تحسین میكنم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">او زیبایی زندگی را در ارامش و سادگی یافت .حتی مراسم تدفینش به خواست خودش در ارامش وسكوت و بدور از هیاهو های &nbsp;كاذب &nbsp;دنیای امروز برگزار شد .</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">مریم تبلور ارامش "گمشده " بشر امروزی بود&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">و این از ان هوش سرشار جز این انتظار نمیرفت&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">دلم میخواهد مثل بقیه برای روح او ارامش ابدی ارزو كنم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">اما میبینم او خود عینیت ارامش بود&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">چه مینویسم كه این جملات اب بارانی است درسبو...</font></div> text/html 2017-07-25T06:53:31+01:00 delnevashtehae1moj.mihanblog.com روز دختر راتبریك نمی گویم http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com/post/258 <div><font size="3" face="Mihan-Iransans">روز دختر را تبریک نمی گوییم</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">دکتر مجتبی لشکربلوکی، استاد دانشگاه صنعتی شریف&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">آمدم به مناسبت روز دختر، بنویسم «روز دختران مبارک!» ولی احساس کردم که&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">دختر&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">روز نمیخواهد!</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">تبریک هم نمی خواهد!</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">به جای آنکه با همان ذهنیت قدیمی به آنان تبریک بگوییم، کمی متفاوت عمل کنیم.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">سقف های شیشه ای را برداریم. به دختران اعتماد کنیم و آنان را به تجربه های بزرگ دعوت کنیم و بگذاریم از حلقه بسته تجربه های کوچک، قابلیت رشد نایافته و دوباره تجربه های کوچک رهایی پیدا کنیم. البته سقف های شیشه ای اول باید در ذهن من و شما برداشته شود.&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">به جای آنکه دایره ناموس را خواهر، مادر و همسر خود تعریف کنیم، بپذیریم که همه ناموس ما هستند. به همه دختران، مادران و همسران به دیده احترام نگاه کنیم. همچنین لازمست که منظورمان از ناموس را هم درست تعریف کنیم که ناخودآگاه قفس و محدودیت نشویم.&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">برای شان جُک نسازیم. با این جُک های سیاه، اعتماد به نفسی که کم کم دارد در نهاد دختران این سرزمین پا می گیرد را لگدمال نکنیم.&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">بگذاریم زنان و دختران در طراحی سازمان، شهر و کشور نقش بیشتری داشته باشند. شهرهای ما مردانه و بی روح ساخته شده است. اگر می گذاشتیم نگاه لطیف آنان مجال &nbsp;بروز می یافت شاید از این زندگی ماشینی امروز همه ما کلافه نمی شدیم. آنان نکاتی را می بینند که ما نسبت به آن ها کور هستیم.&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">در انتها تاکید می کنم که ما مردان لازم نیست کاری بکنیم. این دختران و زنانی که من می شناسم هم توانمندی و هم جسارت این را دارند که جایگاه خود را باز بیابند. تنها کاری که ما باید بکنیم این است که مانع نشویم. ذهنیت مان را عوض کنیم و مرد باشیم. &nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">⭕️اگر چنین کنیم، آنگاه می شود به خودمان تبریک بگوییم. روز دختر را به مردانی تبریک می گویم که با اندیشه ای باز و همراه با اعتماد موانع فعال شدن نیمی از جامعه ما را برطرف می کنند.</font></div> text/html 2017-07-20T00:43:55+01:00 delnevashtehae1moj.mihanblog.com عشق چیزی جز این نیست http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com/post/257 <div><font size="3" face="Mihan-Iransans">کسانی كه &nbsp;در روابط عاطفی خود بیش از حد به طرف مقابل محبت می کنند، پر از ترس هستند</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">ترس از تنها شدن ،</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">ترس از این که کسی آن ها را دوست نداشته باشد،&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">ترس از این که ارزشمند نباشند،&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">نادیده انگاشته شوند و فراموش گردند.&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">ما عشقمان را ارزانی می کنیم به این امید که به انتهای این ترس برسیم.&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">اما اگر محبت تولید محبت متقابل نکند، به هراسمان اضافه می شود.&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">ما وقتی با روشی که انتخاب کرده ایم به خواسته ی خود نمی رسیم، بیشتر محبت می کنیم و این موقع است که ماگرفتار "عشق بی تناسب" شده ایم&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">که نشانه افکار، احساسات و رفتار بیمارگونه است</font></div><div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">تنها راه بهتر ساختن رابطه این است كه درك كنید عشق چیزی دادنی است و نمی توان آن را درخواست كرد.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">عشق را فقط باید داد و هرآنچه كه دریافت&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">می كنی فقط یك بركت است، یك پاداش نیست.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">و حتی اگر هیچ چیز دریافت نكنی، همیشه خوشحال هستی كه قادر به دادن عشق بوده ای.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">اگر زن و شوهر به جای درخواست عشق شروع كنند به دادن عشق، زندگی می تواند برایشان بهشت شود.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">و دنیا چنان اسرارآمیز است كه اگر آنان از خواستن عشق دست بردارند و بیشتر عشق بدهند،&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">عشق بیشتری دریافت خواهند كرد و این راز را تجربه خواهد كرد. &nbsp;</font></div></div> text/html 2017-07-16T23:00:48+01:00 delnevashtehae1moj.mihanblog.com تصاحب http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com/post/256 <div><font face="Mihan-Iransans" size="3">در خودم فرو رفتم. بین خودم و دنیا فاصله ایجاد کردم. دنیا زیبا بود، دلم می‌خواست درونم هم زیبا باشد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">فکر می‌کردم اگر بتوانم طوری رفتار کنم که گویی درونم حس گناه یا حتی بدی وجود ندارد، کم‌کم بدی را فراموش می‌کنم، بنابراین سعی کردم جوری رفتار کنم که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">اگر طوری رفتار کنید که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و واقعاً هیچ اتفاقی هم نیفتد، درنهایت هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">هنگامی که از یک سن خاص گذشتید زندگی چیزی بیشتر از فرایند از دست دادن مداوم نخواهد شد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">چیزهای که در زندگی برایتان مهم هستند شروع به لیز خوردن از چنگتان می کنند، یکی بعد از دیگری، مانند شانه ای که دندانه هایش را از دست می دهد و تنها چیزهایی که جایشان را می گیرند چیزهای بدلی بی ارزش هستند.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">قدرت بدنیت، امیدهایت، رویاهایت، ایده آل هایت، اعتقادات، تمام معانی یا افرادی که دوست داری، یکی یکی، محو می شوند.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">برخی قبل از ترک کردن عزیمتشان را اعلام می کنند، در حالی که بقیه تنها ناگهان بدون هیچ هشداری یک روز ناپدید می شوند و هنگامی که آن ها را از دست دادی هرگز نمی توانی آن ها را بازگردانی. جستجویت برای جایگزین کردنشان هرگز خوب پیش نمی رود.</font></div></div><div><br></div> text/html 2017-07-11T04:20:54+01:00 delnevashtehae1moj.mihanblog.com هنگ http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com/post/254 <span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(255, 253, 243);">-</span><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: right; background-color: rgb(255, 253, 243);">خمار و هنگ &nbsp;کلمات ظاهرن مترادف در زبان های مختلف عجب روح متفاوتی دارند. "خمار" یک لحن غمگینی دارد و" هنگ اور" یک لحن فان مسخره ای. خمار یک جور حسرت میگساری شب پیش است و هجوم غم و هنگ اور یک جور نهیب .</span><span style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: right; background-color: rgb(255, 253, 243);">در اوج خستگی خواب ات نمی برد و آرزو می کنی کاش فقط زمان بگذرد.&nbsp;</span></font><p style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: right; background-color: rgb(255, 253, 243);"><font face="Mihan-Iransans" size="3">تمام شب تو را می خواستم و جان می کندم که نخواهم ات.&nbsp;چند وقتی بود. وسوسه در جان ام بود به صفحه ای گوشی نگاه میكردم و دوباره .... اصلن به جهنم که میان مان عشقی در کار نیست رفاقت مان پس چه ؟ به خودم گفتم خودخواه نباش و به انتخاب كه كرد احترام بگذار. کاش خوش &nbsp;باشد. هنوز متحیرم که آخر چطور امكان دارد این حال عجیب .</font></p><p style="text-align: right; background-color: rgb(255, 253, 243);"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></p><p style="text-align: right; background-color: rgb(255, 253, 243);"><font color="#444444" face="Mihan-Iransans" size="3">خاطره ساختیم</font></p><p style="text-align: right; background-color: rgb(255, 253, 243);"><font color="#444444" face="Mihan-Iransans" size="3">وحواسمان نبود روزی می آید که بی هم میشویمُ،</font></p><p style="text-align: right; background-color: rgb(255, 253, 243);"><font color="#444444" face="Mihan-Iransans" size="3">خاطرات را دود میکنیم&nbsp;</font></p><p style="text-align: right; background-color: rgb(255, 253, 243);"><font color="#444444" face="Mihan-Iransans" size="3">و به ریه هامان میخورانیم !</font></p><p style="text-align: right; background-color: rgb(255, 253, 243);"><font color="#444444" face="Mihan-Iransans" size="3">دریغ!!</font></p><p style="text-align: right; background-color: rgb(255, 253, 243);"><font color="#444444" face="Mihan-Iransans" size="3">ھنگام &nbsp;خاطره ساختن</font></p><p style="text-align: right; background-color: rgb(255, 253, 243);"><font color="#444444" face="Mihan-Iransans" size="3">هیچ حواسمان نیست که نیست!</font></p><p style="text-align: right; background-color: rgb(255, 253, 243);"><font color="#444444" face="Tahoma"><span style="font-size: 12px;"><br></span></font></p><p style="text-align: right; background-color: rgb(255, 253, 243);"><font color="#444444" face="Tahoma"><span style="font-size: 12px;">#زیور_شیبانی</span></font></p><p style="text-align: right; background-color: rgb(255, 253, 243);"><font color="#444444" face="Tahoma"><span style="font-size: 12px;"><br></span></font></p><p style="text-align: right; background-color: rgb(255, 253, 243);"><br></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(255, 253, 243);"></p> text/html 2017-07-01T07:33:04+01:00 delnevashtehae1moj.mihanblog.com جا به جا http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com/post/235 <div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">خوب که فکر می کنم، می بینم عشق هم مثل چیزهای دیگرِ دنیاست.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">تاوان می دهد، انتقام می گیرد، دِین ادا می کند، دِین می اندازد گردنت و خلاصه یک بده بستانِ واقعی است.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">بیش تر که فکر می کنم، می بینم این وسط یک چیزی جا به جا شده که دنیا خیال می کند کسی حالی اش نیست.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">سال ها به آدمی دل می بندی و تمام و کمالِ خودت را دو دستی تقدیمش می کنی، از عشق و احساس و مهربانی بگیر تا وفاداری و از جان گذشتگی و هزار مفهومِ به فعل درآمده ی مثبتِ دیگر. &nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">بعد، زمانِ خداحافظی که می رسد پشت پا می زند به آن همه محبت و می رود پی کارش.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">آن وقت تو می مانی و دلی که شکسته و آن همه حماقتِ یک طرفه ای که نثارش کردی.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">حالا نوبت به جناب عشق می رسد که خودی نشان دهد و دِین اش را ادا کند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">می رود یقه ی یک آدمِ از همه جا بیخبر را می گیرد و می اندازدش توی دامنت.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">کسی دیگر، از گوشه ای دیگر از این دنیا می آید و می گوید که آهای فلانی، من آمده ام که تا زمانِ زنده بودنِ تو کنارت باشم و عاشقت بمانم.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">درست همین قسمت ماجراست که می گویم چیزی جا به جا شده و اطمینان هم دارم که خودِ جناب عشق از این فاجعه بیخبر است و هر چه هست، زیر سر دنیاست.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">آخر وقتی قرار است این جناب عشق دینی ادا کند، پس چرا خودِ او را نمی گذارد سر راه آدم.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">که می رود سراغ کسی دیگر.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">خب، شاید این آدمِ بیچاره کسی دیگر را نخواسته باشد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">البته شاید هم گناه به گردن دنیا نیست.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">اصلا تقصیر از خودِ عاشقانه هاست که وقتی به دنیا می آیند، گم می شوند</font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2017-06-24T21:32:24+01:00 delnevashtehae1moj.mihanblog.com 97 http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com/post/253 <span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:11.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">هر بار صاحب باغ بی انگیزتر از این بود كه در موردش فكر كند اطرافیان از این همه بی توجهی شاكی بودن هر كسی راه كاری میداد همه میخواستن دوباره باغ را به همان باغ پر طراوت تبدیل كنن ولی صاحب باغ تن به این كار نمیداد .او خو گرفته بود به همین باغ خزان زده وبی بارو برگ دیگر برایش فرقی نمیكرد باغ طراوت داشته باشد یا پژمرده ولی چاره ای نبودهر بذر پیشنهادی را بدون لحظه ای درنگ رد میكرد باید بهانه ای برای اطرافیان پیدا میكرد بهانه های قدیمی دیگر كار ساز نبود .گفت از نظر روحی امادگی تغییر ندارم و دكتر باغ هم تایید كرد وچاره را در تعین تاریخ توسط خود صاحب باغ دانست و این فرصتی بود . صاحب باغ هم دورترین تاریخی كه به ذهنش خطور كرد &nbsp;سال نودو هفت بود و اعلام كرد همه از این تاریخ متعجب شدن كه چرا اینقدر طولانی ؟پس اینهمه سال تكلیف چه میشود؟.......؟ اما صاحب باغ تصمیمش را گرفته بود و به خیال خودش تا ان زمان دنیا تمام میشد و دیگری نیازی به كاشت و توجه رسیدگی نبود خودش خو گرفته بود به وضعیت باغ شاید گاهی دلش میگرفت ازاینهمه خشكسالی و ویرانی ولی پذیرفته بود.زمان به سرعت برق و باد میگذشت وهرروز تاریخ نزدیكتر میشد.استرس .ترس .حرفهای اطرافیان واز همه بدتر برچسب خودخواهی .واین اواخرحرفهای ازجنس تهمت اینها چیزهای بود كه روح صاحب باغ را آزرده میكرد.ولی اوبه خودش قول داده بود دل به دریا زدو به همه اعلام كرد باز هم تصمیمی برای باز سازی ندارد و این باردكتر باغ هم از این تصمیم اشفته شدواظهارپشیمانی كرد از اینكه كاررابه خودت سپردم من باید میفهمیدم وقتی با هم بذر ها را چك میكردیم تو حتی نیم نگاهی هم به انها نداشتی باید متوجه میشدم كه تو بیماری و با این رفتارت هیچ وقت شرایط باغ بهتر نخواهد شد و این بار این تو هستی كه باید به تصمیم دیگران گوش كنی...صاحب باغ با ناراحتی تمام پذیرفت ولی دردل دعا میكرد هرگزاتفاقی پیش نیاید .و سال نود و هفت هرگز نیاید و یا او نباشد ....................ولی این روزها خوشحال است دیگر ترسی از 97ندارد .شاید بذر مناسب نباشد و محصولی به دست نیاید ولی مهم نیست مهم حال خوب صاحب باغ است .همینكه حالش خوب است كافی است . من به پایان راه دگر نمی اندیشم همین با هم بودن زیبا ست&nbsp;</span>